Hong Kong Air Cargo Carrier Limited (Hong Kong Air Cargo Carrier Limited)

  Hong Kong Airline

  Two alphabet codeRH
  Three alphabet codeHKC
  Call lettersMASCOT
  Country and regionHong Kong
  Website www.hkaircargo.com
  Phone number+852 3920 9000
  Headquarters address9 Chun Wan Rd, Chek Lap Kok,Hong kong